TỔ NGOẠI NGỮ

        Tổ Ngoại Ngữ , trường THCS Nguyễn Thị Lựu được hình thành vào năm 1976, lúc đầu có khoảng 4 giáo viên trực tiếp giảng dạy Tiếng Anh. Hiện nay, tổ có 11 giáo viên (2 nam; 9 nữ,) giảng dạy. Tất cả giáo viên đều đã qua trường lớp sư phạm và đẫ chuẩn hóa đại học, có 11 giáo viên đạt B2 hoặc C1. Các giáo viên giảng dạy đúng chuyên ngành Tiếng Anh và dạy nhiều năm nên có nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác.

        Từ năm học 2017-2018, tổ bắt đầu triển khai thí điểm chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 6 đại trà, những năm sau đó lần lượt là Tiếng Anh 7, 8.  Sự thay đổi  này hứa hẹn nhiều sự đổi mới song cũng không ít khó khăn vì chương trình mới.Bên cạnh đó, tổ còn tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.Trường đã chuẩn bị các điệu kiện cần thiết về cơ sở vật chất tối thiểu, đội ngũ giáo viên nhằm chuẩn bị triển khai đại trà chương trình tiếng Anh 10 năm ở lớp 9 trong những năm tiếp theo nhằm từng bước thay thế toàn bộ chương trình tiếng Anh 7 năm.

        Ngoài ra,tổ thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn ( hồ sơ , giáo án), bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành ; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH.Bám sát chương trình, giúp HS nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất trong sách GK, rèn luyện kỹ năng làm bài, bảo đảm cho học sinh đạt kết quả tốt trong kiểm tra, thi cử.

        Tập thể tổ Ngoại Ngữ THCS Nguyễn Thị Lựu có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn có tinh thần tự học, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin dể nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt, có nhiều sáng tạo trong công việc./.

*******************************************

INTRODUCTION TO ENGLISH GROUP 

OF NGUYEN THI LUU SECONDARY SCHOOL

        English Group, Nguyen Thi Luu Secondary School was formed in 1976, at first there were about 4 teachers directly teaching English. Currently, the group has 11 teachers (2 male; 9 female,) teaching. All teachers have passed the pedagogical school and college standardized, with 11 teachers achieving B2 or C1. The teachers teach  in English major and have taught for many years. They should be experienced and enthusiastic in their work.

        From the 2017-2018 school year, the  English group started piloting the 6 English mass textbook program, the following years were English 7 and 8. This change promises a lot of parallel innovation. There are also many difficulties because of the new program. In addition, the English group  continues to implement the Prime Minister's Decision No. 404 / QD-TTg of March 27, 2015, approving the Scheme on renovation of curricula and textbooks for general education and Directive No. 16 / CT-TTg dated June 18, 2018 of the Prime Minister on accelerating the renovation of general education curricula and textbooks. The school has prepared necessary conditions for minimum facilities , a team of teachers to prepare for the mass deployment of the 10-year English program in 9th grade in the following years to gradually replace the entire 7-year English program.

        In addition, the team fully implements professional regulations (records, lesson plans), ensuring correct and adequate teaching of the curriculum issued by the Ministry and the Department of Education and Training; Strictly follows the instructions of the Board of Directors.Moreover, the group also monitor the program, help students master the most basic knowledge in the textbook, practice their exam skills, ensure that students achieve good results in tests and examinations.

        Nguyen Thi Luu Secondary School's English Group has a high solidarity and is gentle in colleagues' relationship, helps each other in difficulties with a spirit of self-study, always exchanges knowledge and updates information to improve professional knowledge. The teachers of the team are enthusiastic in their work and have good labor discipline, have many creativity at work./.