ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ LỰU

     Đảng bộ bộ phận  trường THCS Nguyễn Thị Lựu ( ĐBBP NTL) là một đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Phường 4- Thành phố Cao Lãnh, được tách ra từ chi bộ giáo dục thuộc đảng ủy Phường 4. Lúc đầu  ĐBBP NTL  là một chi bộ được thành lập vào năm 2001với số lượng đảng viên ban đầu là 8 đồng chí, bí thư đầu tiên là cô Phạm Thị Hồng Chuỗi và Phó Bí thư là thầy Nguyễn Phú Toàn. 

    Từ ngày thành lập đến nay, chi bộ đã trãi qua 10 kỳ đại hội, số lượng đảng viên năm 2017 là 54 đồng chí. Vào nhiệm kỳ 2017-2020, nhận thấy số lượng đảng viên ngày càng gia tăng, nên chi bộ đề nghị đảng bộ Phường 4 lên Đảng bộ bộ phận vào tháng 7 năm 2018. Vào tháng 2 năm 2020, Đảng bộ bộ phận đã tiến hành đại hội bầu ra Ban Chấp Hành gồm có 7 đồng chí. Hiện nay, Đảng bộ gồm có 61 đảng viên, đồng chí Nguyễn  Hồng Thái  là Bí Thư Đảng  bộ bộ phận. Đảng bộ có 4 chi bộ:

     Chi bộ 1 gồm có 15 đảng viên; đồng chí Hà Minh Tâm là bí thư chi bộ1.

     Chi bộ 2 gồm có 15 đảng viên; đồng chí Nguyễn Chí Thanh là bí thư chi bộ2.

     Chi bộ 3 gồm có 19 đảng viên; đồng chí Lê Ngọc Hoàng Lan là bí thư chi bộ3.

     Chi bộ 4 gồm có 12 đảng viên; đồng chí Lê Thị Ngọc Nga là bí thư chi bộ 4.

     Hàng tháng, chi bộ họp lệ vào ngày thứ 5 tuần 3 của tháng. Trong phiên họp, các đảng viên được nghe triển khai các văn bản, chỉ thị và thông báo từ phái thành ủy  và đảng ủy phường 4. Các báo cáo về tình hình công tác tháng qua và phương hướng thực hiện công tác tháng tới của ĐBBP NTL  cũng như của từng chi bộ. Việc thu chi đảng phí cũng được công bố công khai, minh bạch.  Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng cũng được chú trọng. Công tác phê và tự phê cũng  diễn ra nghiêm túc. Nội dung thảo luận lấy ý kiến từ phía các đảng viên về công tác lãnh đạo chi bộ được gợi ý chi tiết cụ thể giúp các đảng viên dễ dàng đóng góp ý kiến.

     Đảng bộ bộ phận Trường THCS Nguyễn Thị Lựu là một tổ chức đảng đoàn kết, thân thiện, phấn đấu cho sự tiến bộ trong sự nghiệp giáo dục trồng người./.

******************************

THE PARTY DEPARTMENT OF NGUYEN THI LUU SECONDARY SCHOOL

     The Party  department of Nguyen Thi Luu Junior High School  is under the Party Committee of Ward 4, separated from the Educational Party cell of the Party Committee of Ward 4. At first, The Party  department was established in 2001 with the initial number of 8 members, the first secretary is Ms. Pham Thi Hong Chuong and the Deputy Secretary is Mr. Nguyen Phu Toan. Since its establishment, the Party cell has spent 10 congresses, the number of party members in 2017 is 54 comrades. In the 2017-2020 term, seeing the increasing number of party members, the Party Committee proposed Ward 4 Party Committee to the Party department in July 2018. In February 2020, the Party department of Nguyen Thi Luu advanced. In the Congress, the Executive Board  elected 7 members. Currently, the Party Committee consists of 61 party members, Mr. Nguyen Hong Thai is the Party Secretary of the department. The Party Department has 4 cells:

     Party Cell 1 consists of 15 party members; Comrade Ha Minh Tam is the Secretary of the party Cell 1.

     Party cell 2 consists of 15 party members; Comrade Nguyen Chi Thanh is the   Secretary of the  party cell 2.

     Party Cell 3 consists of 19 party members; comrade Le Ngoc Hoang Lan is the secretary of the party cell 3.

     Party cell 4 consists of 12 party members; Comrade Le Thi Ngoc Nga is the   Secretary of the party cell 4.

     Every month, the Party cell is met on the 3rd Thursday of the month. During the meeting, party members are able to listen to the implementation of documents, directives and notices from the party  department and the Party Committee of Ward 4. Reports on last month's situation and directions for next month's work of the . Party cell. Party expenditures are also made public and transparent. Besides, the party development work is also focused. The criticism and self-criticism also take seriously. The content of discussion to collect comments from party members on leadership of the Party cell is suggested with specific details. This helps party members easily contribute their ideas.

     The Party Department  of Nguyen Thi Luu Secondary School is a friendly, united party organization, striving for the advancement of human planting education./.