Thông tin chi tiết:
Trần Minh Chí
Phó Chủ tịch Trần Minh Chí
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách